Mundua.com
 
Bloga sortu  Sartu  

Blogak eta istorioak

Hona hemen mundua.com-en ostatutako blog ezberdinek argitaratu dituzten istorio berrienak.

Nahi izan eskero istorio guzti hauek gure planetaren RSS jarioaren bitartez irakurri ditzazkezu, honek mundua.com-eko blog guztiek argitaratzen dituzten istorioen jarraipena egiteko aukera ematen dizu.


Aste Santua

Bloga: Hitzkuntza tailerra | Data: 2008/05/14 21:39

Hauek opor txarrenak dira, oso motzak direlako eta ez daude, ez oparirik, ez hondartzarik. Aste santuko jaiak ez zaizkit ezer gustatzen, baina udako oporrak hoberenak dira hondartza dagoelako. Hala ere, oporrak dira eta horrela ez dugu eskolara joan behar. Lagunekin egoteko oporrak dira, opor hauek lagunekin egoteko hoberenak dira eta gabonak etxean jostailuekin egoteko hoberena. Opor hauetan nola ez, etxekolanak daude eta ezin dira ondo aprobetzatu

*8*iker*8*

ZERTARAKO BLOG HAU?

Bloga: KOMUNIKAZIOA | Data: 2008/05/14 13:10

Komunikazio tailerraren helburuak:

Ikusentzunezko zein idatzizko komunikazioa landu eta blog batean integratu.
Horretarak, irakaslearen blog honetan informazioa eta ariketak izango dituzteeskura.
Taldeka Blog bat sortuko dute eta hori izango da ebaluazio irizpide nagusia.

Jaio eta Hil

Bloga: Hizkuntza tailerra | Data: 2008/05/12 21:17

Izenburu hau gizakiaren bizitzan oinarritzen da, gizakia jaio, bizi, hugaldu eta azkenean hil egiten da. Baino horrez gain gizakiak galdera asko ditu buruan, adibidez: Zein da gure helburua hemen? Ardi dago gizakiak bere naturagatik duena baino gehiago nahi duela eta oso pertsona gutxi konformatzen direla dakatenarekin. Filosofo eta ikertzaile askok tema hortan zati handia hartu dute, baino inoiz ez dute jakin zeazki zer pasa den, zer pasako den edota zertarako gaude hemen, bakarrik teoriak daude.

Gizakiaren historian, aurrerapen asko izan ditugu; ekonimikoki, politikoki eta zientifikoki baino hala ere unibertso osoko ati txiki-txiki bat bakarrik ikertu dugu. Gizakiok ez dakigu zertarako gauden hemen, agian hau baino askoz sinpleago edo errezago da... Baino zenek daki?

hau nire hirugarren proba da

Bloga: A GAZTEA | Data: 2008/05/12 20:00

osteguna da. maiatzaren 8a. lainoek zeruan soineko grises jantzi dute eta eguzkiak nahi du baina ezin du antoniano ikastetxeko ormarik laztandu. Gu ikusentzuneko klasea ematen hari zaigun irakasle jaun txit handiarekin gaude.

Klase eder honetan lagun asko ditut: Lazkano, Aisa, Peña, Ocamica,

Alcedo eta Arnaitz 

Berrizko sei emakume gerra zibilean

Bloga: castet | Data: 2008/05/12 09:24


 

2007-10-30  
Leon Urtiaga zaldibartarra ere fusilatu zuten
Igandean Eliza Katolikoak errekorra egin zuen. Takada batean 498 elizgizon beatifikatu zituen, tartean 45 euskal herritar. Guztiak 1936ko gerran gorriek hildakoak.
Castet elkartea talde laikoa da eta, normalean, Eliza Katolikoaren gorabeherak ez digute ez hotzik ez berorik ematen. Baina oraingo honetan badago zer esan. Izan ere Vatikanonko ekitaldia beste eraso bat baita armada frankistaren kontra borrokatu ziren guztiei eta, bereziki, Euskal Herriari. Eliza Katolikoa Espainia izeneko proiektuaren zutabe nagusienetakoa izan da eta da. Azken 500 urteetan.
Jakina da beatifikazio horretatik kanpo geratu direla, gure ustez euren ohorearen onerako, frankistek fusilatu zituzten 16 apaiz, tartean zaldibartar bat: Leon Urtiaga Elezburu (apaiz izenez Roman), 1988an Zaldibarren jaioa eta 1937ko maiatzaren 16an Zornotzan Larreako paretaren kontra fusilatua bertako karmeldarren nagusi zela.
Hona hemen gertaera haiei buruzko testigantza bat "Mendatako profeta" (Larrea 1986) liburuan jasoa eta Teresio Elorrietak sinatua:

Aita Roman, Leon Urtiaga Elezburu zan, Zaldibar Bizkaikoa.
Il ebenien 49 urte eukazan, Zezellaren 20'an urte
orretan eginda.
Politika arazoan ez eban ezer iñoiz esaten eta zetariko
ete zanik ez ekian iñok. Orregaitik ikera bidean eroiela,
esan eta itanduten ei eban: «Baiña zergaitik il bear nozue
ba...?». Eta barriro be: «Esaidezue zer dalata il bear nozuen...?
». Eta erantzunik ez eban iñoiz artu. Baliteke eurak
gudariak be ezer ez jakitea.
Etxanora etorritako gudariak «Oriamendi» Gudaroztekoak
ziran, Gudalburu Nagusia Genaro La Lastra zala ta
bere urrengokoak, Tolosatar Serapio Altuna ta beste Armendariz
bat, eta euroen Kapellaua Luis Intxaurraundieta.
Aita Roman Altzoko Karmeldarretan Irakasle urte batzuetan
egon zan lez, ezagunak ziran beretzat ango erri-aldekoak.
Beste egun batzuetan joaten zan lez, egun orretan be
ezetariko bildur barik joan zan bere makillagaz Etxanora.
La Lastrak nor zan jakiñaz bakarrik su-izkilluz praille ori
iltea agindu eban, eta il bear izan eben gudari taldekoak Legorretako
guda-mutillak izan ziran. Oneik gudakin edo «trofeo
» antzera gorde eben prallearen makilla ta gero txandaka
jai ta egun aundietan arro-arro erabilten eben makilla ori.
Baiña geroko gazteak barreka ta iseka egiten ei eutsen
gudate guztian makilladun pralle zartxo bat il baiño besterik
ez ebela eginda esanaz. Arrezkero ainbeste bider eta
arrokeriz ez yakezala ikusten, esan euskun Legorretako gazte
batek, Altzon euki gendun batzar batean.
Aita Roman il eben egunean, Larrako Lekaidetxean, koru
ondotik sotilki doan kiribil-zurubian ezkutatuta egon ziran
Aita Rafael etxeko nagusia ta gazteen Aita-Maixu Jose
Domingo Musikagile ospetsua.
Ate guztiak zabalik itxita, pralle biok ezkutaturik egozala,
norbait sartu zan korura ta dei egin be bai «padres»
edo olako bat esanda. Oiñ-otsetan gudarien bat zala ezagutzen
zan. Erantzunik artu ez ebanian, joan zan barriro etorri
zan lekutik.
106
Andik gitxi barru, zunpaketa-bolada bat entzun eben
pralle biok, eta: «Ene! norbait il yuek ba!», asi ziran izuikaraturik
alkarri esaten. Emen ez da iñor geratuta, nor ilgo
ete eben ba? Eta nor izan zeiteken ezin eben susmatu.
Geroago jakin eben, il ebena Aita Roman izan zala, ta
korura etorri zan gudaria, «Aramayo» Aita Romanen ikasle
izanikoa ta beretzako laguntasun billa etorriko zana. Au gero
Benezuelara joan zan eta bere barririk etzan jakin.
Aita Rafael eta Jose Domingo, ezkutatuta egonda gero,
ezer kaltegarririk eukiko ez ebelakoan, pozik agertu ziran.
Baiña ara: gitxien uste izan ebenian, biok atxiloturik eta
ilteko asmoagaz eroiazan, Gudalburuak baietza bereala
emongo ebalakoan. Baiña bitartekotasun batzuekaz, esan dogunez,
lagundurik, Durangoko Epailleagana bialdu ebezan.
Auzitegian Epaigillea agerturik, zetarako dakarzuez
pralle bi oneik, itandu eban, eurokaz zer egiteko asmoz?
Eta pralle bi orren atzean egoan zaindari batek, eskua samatik
igaro eban, ezer esan barik, ilteko zireala esan guraz.
Baiña Aita Rafaelek bere begi bizkorragaz ikusi eban zaindariak
egiñikoa, ta orduintxe bai, galdu ei yakon bere adore
guztia.
—Ez ete dozue Gudalburu artean iñor ezagutzen?—
itandu eutsen Epailleak. Eta erantzun eban bereala Jose
Domingok: «Auxe ta bestea ezagutu dodaz Gazteizen».
Eta ara bialdu ebezan. Baiña emen ez eben laguntasunik aurkitu
ta espetxeraturik geratu ziran (Aita Rafaelen esanetatik).
(Aita Rafaelen esanetatik).
Gerotxoago baten, bera Genaro La Lastra Alsasua inguruan
ez-bear baten il zan.
BILBO ONEAN
{«Bilbo, onean konpontzen ezpazan,
erreka moduen eroango ebela
kaleak odola», 29, 17).

 


Abellaneda Batailoia
Abertzaletasunaren Agiritegian, Artean, jasotako dokumentua Abellaneda Batailoiaren historiaz.Iñaki Castet Arrieta-Maskaraua

 
Hainat lekukotasun bildu ditugu Castet eta Abellaneda batailoiaren inguruan eta pozik jasoko genituzke gehiago. Bildutakoen artean honako hauek aipatuko ditugu eta blog honetan eskegitzen joango gara.


George L. Steer kazetariarena, "El árbol de Gernika" liburuan jasoa

"Gudari" Euzko Gudarostearen agerkariarena
"Euzkadi" egunkariarena
Irargi Eusko Jaurlaritzaren agiritegiko: Jaime Villanuevaren testigantza mekanografiatua eta Jaime Urkijo kapitainaren "Guerra en Euzkadi: desde Bilbao hasta Markina (I)" mekanografiatua.
Arteako Euzko Abertzaletasunaren Agiritegiko "Batallón PNV Avellaneda" dokumentua.
Bidasoa inguraztiak.
Sancho de Beurko elkartea.


Hona hemen George Steerrek idatzia:


Salimos hacia Berriz a eso de loas once de la noche y algo después de la una estábamos en Zaldibar, donde se agrupaban algunas de las tropas que iban a subir a Santa Marina Zar. La carretera estaba llena de camiones y era muy dificultoso el avance, hasta el punto de que algunos embotellamientos de tráfico entre las casas destruidas y deshabitadas de Durango tuvimos que esperar durante veinte minutos, preguntándonos cuando iba a terminar aquella retirada. Seguían desfilando a marchas forzadas toda clase de vehículos con cientos de hombres echados sobre mantas durmiendo o tambaleándose.
Cuando llegamos, una tercera parte de los efectivos del batallón que debía subir a Santa Marina Zar se hallaba todavía acuartelada. La confusión era enorme: los hombres se quejaban y los oficiales discutían a gritos. Al parecer, dos oficiales se negaban a dirigir a sus compañías a las posiciones señaladas, que se suponía estaban preparadas en los pinares. Las posiciones –según ellos- no estaban listas todavía y no iba a haber apoyo artillero de cobertura. Abundaban los gestos de protesta y las sacudidas mutuas de las solapas. Ascendimos penosamente por la húmeda y resbaladiza alfombra de hojas de pino. A lo largo de la cresta, en medio de la niebla y la oscuridad, llegamos a Santa Marina Zar a las dos y media. Todo estaba desierto: no oímos ni vimos a nadie.
En Santa Marina, los zapadores habían estado trabajando con linternas desde media noche y habían hecho solamente una trinchera poco profunda cara al sur y al oeste de la cresta, con otras dos trincheras de comunicación a través de la loma. No había ni alambradas ni sacos. Las tropas a nuestro alrededor se daban cuenta de que no existían, en ninguna parte, elementos como para construir trincheras. Tampoco había refugios contra los aviones, y el batallón pidió prestados a los zapadores algunos picos y palas. Un grupo bajó a Zaldivar a pedir a los caseríos algunas herramientas más, invocando el patriotismo. Volvieron con dos guadañas y un hacha de mango corto, todo lo cual era, como puede verse, muy útil.
No había alimentos ni reservas de granadas de mano, y el batallón disponía solamente de una ametralladora. Como las municiones escaseaban se envió a por más aun enlace. El trabajo de zapa de trincheras se hizo aún más pesado que de ordinario a causa de la densa niebla que lo empañaba todo. Seguimos hacia Mendisolo.
Mendisolo estaba desierto. Un batallón lo había abandonado sin esperar la llegada de su relevo. A eso de las seis, cuando los rastros de la niebla empezaban a tornarse luminosos, lentamente, un batallón vasco fue a ocupar Mendisolo. Le siguió, una hora más tarde, el batallón del comandante Castet, que ocupó el terreno preparado sobre Santa Marina Zar, siendo éste uno de los veinte batallones vascos que carecían de ametralladoras. Su llamada "Compañía de Ametralladoras" estaba armada de cuatro pistolas automáticas. El batallón no disponía de reservas de municiones, pero estaban llegando en aquel momento las que pidió el batallón que ocupaba la misma línea con anterioridad. Pero resultó que eran de menor calibre que las de Castet.
Entre las tropas, hambrientas y mal abastecidas, se murmuraba en grupos, en voz baja. Era obvio que los hombres estaban nerviosos y poco seguros de sí mismos. Estaban seguros de que el flanco occidental de Santa Marina no estaba cubierto sino por la niebla.
Su inquietud aumentó al llegar una contraorden que hizo desalojar sus posiciones al batallón que había ocupado primero Santa Marina Zar. Este batallón partió a las ocho de la mañana y cuando se retiraba se oyó a través de la niebla, que cada vez se tornaba más densa, una ráfaga de ametralladora en las estribaciones del sudoeste de la posición. El enemigo había entrado en contacto con nuestras patrullas.
En nuestro lado se escuchó sólo fuego de fusil y de pistolas automáticas ligeras. Se envió un mensaje al batallón en retirada para que regresara, pero su comandante se negó a prestar ayuda. Se replegaba deprisa.
Nuestras patrullas corrieron a refugiarse en las trincheras. Allá abajo, el mar de niebla y los pinos parecieron llenarse de ametralladoras que disparaban sobre nuestras cabezas.
Castet localizó una ametralladora en un bosquecillo próximo. Salió a rodearla con un grupo de hombres, pero justamente bajo la trinchera una bala le atravesó el cráneo. El mando no había previsto sucesor en tal emergencia, y mientras Jaureghy, buen tirador, liquidaba con su pistola la posición que mató al pobre Castet, los oficiales inferiores pasaron veinte minutos discutiendo quien había de ser el nuevo comandante del batallón, mientras Castet yacía con la boca abierta, como para atrapar moscas al mediodía.
A pesar de todo este espantoso desorden, los vascos resistieron en sus posiciones, rechazando tres ataques antes de las once de la mañana. El enemigo no hostigaba con rigor, pues a pesar de su abrumadora superioridad de medios, parecía estar tan desconcertado acerca de sus objetivos como los mismos vascos. A las once los vascos habían agotado todas las municiones.
Las ametralladoras enemigas barrían ahora todo el flanco occidental y comenzó la retirada a lo largo de la cima. Jaureghy se quedó atrás con su pistola, disparando alegremente desde lo alto de la colina contra el enemigo, que ascendía con desorden hacia las trincheras. Logramos escapar ¡sólo Dios sabe cómo! Al norte de Santa Marina Zar, adonde corrimos, la niebla se había disipado ya y podíamos divisar al enemigo avanzando por ambos flancos de la montaña. Y cuando la cortina gris se levantó aún más, vimos su bandera en la cumbre.
Todo el mundo se había ido. Llegamos a la carretera sin ver un alma. Un automóvil que pasaba nos condujo a Berriz.
 
(G.L. Steer "El árbol de Guernica" 1978 Ed. Felmar. Madrid)
 
Honako hau Jaime Villanuevaren lekukotasuna da, Irargi agiritegian mekanografiatuta gordea:

Se formó el batallón en Gueñes, en el Chalet de Urrutia.En octubre del 36 salieron dos compañías para reforzar o completar el bllon. Araba y estuvieron en la ofensiva de Villarreal y después regresaron a Gueñes.En el mes de noviembre sale el Avellaneda para Markina-Etxebarria, estando en este lugar hasta últimos de enero o primeros de febrero.

A últimos de febrero salida para Otxandiano, ocupando los montes de Maroto y Jarinto y el día 31 de marzo, comenzó la ofensiva, en la cual tuvimos muchas bajas, entre ellas el Capitán Larrea y el Teniente Celaya; unos días por Urkliola y después a reorganizar el Bllon. a Gueñes.

En abril, salimos para Zaldibar y de allí nos mandaron a relevar unos batallones que no existían y nos encontramos con el enemigo, que, como es natural, nos recibió a tiros, y tuvimos que lanzarnos a otro monte que teníamos a la izquierda, en el que tuvimos una gran batalla hasta que nos quedamos sin munición y tuvimos que retirarnos con muchas bajas, entre ellas el Comandante Castet y el Capitán Zubelzu.

Euzko-Gudaroztearen "Gudari" aldizkariak 1937ko maiatzaren 2ko alean argitaratua:sdjfhjk

Bloga: A GAZTEA | Data: 2008/05/08 16:27

sdjhf kñsdhf

ANTONIANO

Bloga: A GAZTEA | Data: 2008/05/08 16:16

Osteguna da.Maiatzaren 8an.Laiñoak zerua zoiñeko grisez jantzi dute eta eguskiak mahi du baiña ezin du Antoniano ikastetxeko hormarik lastandu.Guk Ikus-Entzunekoa ematen hari zaigun Irakasle jaun txit ahundiarekin

Half Life 2: Episode 2

Bloga: Hizkuntza_Tailerraa =) | Data: 2008/05/08 14:28

Aintzinan, jendea makil eta pilota batzuekin jolas egiten zituen. Gaur egungo ordenagailu jokoak ez dira berdinak. Adibidez, Half Life serieak.

Etorkinan oinarrituta dago Half Life 2, eta alien batzuk Lurra inbaditu dute. Hala ere, "Gordon Freeman" izeneko zientzilari batek mundua berreskuratu dezake. Bere abizena "Gizon Librea" esan nahi du, eta jokoan hainbat aipamenak egiten dute gaiztoak. Half Life: Episode 2-en, alienen dorretxea suntsitu eta gero (hori Half Life 2-en gertatzen da), Gordon Freeman-ek gelditzen diren alienak hil egin behar ditu.

Hainbat arrakasta izan zuen Half Life 2, eta sekuelak egin zituzten Valve-ko langileek. Episode 1 oso motza izan zen, eta hori konpentsatzeko, Episode 2 askoz luzeeago izan da.

 -Nev3r

Señor Lunaren azken lana

Bloga: orejap | Data: 2008/05/08 14:26  Liburu hau hirugarren ebaluaketan irakurri dut. Gaitasun bereziak dituen gazte bat, baina sentimentalki nahiko sentibehera. Mendekuzko plan batean sartzen da, Hego Ameriketako narkotrafikante garrantsitsuak bidalita. Madrilgo kale eta auzoen artetik, etorkin latinoamerikozko emakume baten eta soldatazko hiltzaile baten artean bizitzak nahasten dira. Liburu hau gazteei gomendatzen diet.

Half Life 2

Bloga: orejap | Data: 2008/05/08 14:19Joku hau oso ona da. Grafiko oso onak ditu. Joku hau futurozko fikziozko mundu batean oinarrituta dago. Extralurtarrak hil behar dituzu eta zure kontra dauden poliziak erebai. Lehenago laborategi batean egiten zenuen lan eta orain zure mundua kontrolatzen dute aurka zaude. Zure helburua diktadorearen etxera iristea da.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>


Bloga sortu :: Bloga kudeatu :: Blog zerrenda :: Top 10 Blogak :: Ohiko galderak :: Wikia
© Ekostat Informatica, S.L.  -  Hosting guebs.com  -  WordPress-ek kudeatua    ( XHTML CSS )
Edukien lizentzia: Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin 2.5
hosting y dominios